Научни публикации

Ето някои от тях:

- Scortecci G, Misch C, Benner K (2001): Implants and restorative dentistry. Dunitz, London ( Textbook publication including statistics).

 

- Ihde S, Mutter E (2003): Versorgung von Freiendsituationen  mit basalosseointegrierten Implantaten (BOI) bei reduziertem  vertikalem Knochenangebot. Dtsch Zahnarztl Z, 58:94-102

 

- Donsimoni J M., Dohan A., Gabrieleff D., Dohan D.: Article original: Les implants maxillo-faciaux a plateaux d’assise: troisieme partie: reconstructions maxillo-faciales; Les implants maxillo-faciaux a plateaux d’assise: concepts et technologies orthopediques, rehabilitations maxillo-mandibulaires, reconstructions maxillo-faciales, rehabilitations dentaires partielles, techniques de reintervention, meta-analyse, Implantodontie 13, No.2, 71-86 (2004)

 

- Kopp (2007): Basal implants: a safe and effective treatment option in dental implantology; CMF Impl. Dir. Vol.2 No.3 p. 110-117

 

- Ihde (2008): Outcomes of immediately loaded full arch reconstructions on basal implants in the mandible: retrospective report on 115 consecutive cases during a period of up to 134 months; CMF Impl. Dir 2008(3) 1:50-60

 

- Kopp & Kopp ( Kopp S., Kopp W.,: Comparison immediate vs. delayed basal implants, JMOSI 2008, Vol.7 No.1; 116-122) показват, че нивото на успеваемост на базалните импланти поставени веднага след екстракцията на зъбите в пародонтално компроментирани случаи е дори малко по-високо в сравнение с импланти поставени в заздравели области без инфекция.

 

- Ihde S., Konstantinovic V., Bienengraber V., Kopp S.,: outcomes after placement and immediate loading of basal implants in edentulous healed jaw bone areas vs. placement after extraction into periodontally involved, fresh extraction sites – предстои публикация.

 

Резюме на изследването:

 

От 2003 до 2008, 25 пациента са получили 185 базални импланта . Дори в случаите на напреднала костна атрофия (стопяване) не е правена никаква костна аугментация. Всички импланти са били функционално натоварени в първите 24 часа. Средното ниво на успех е 97.3%, като за имплантите поставени веднага след екстракцията на зъбите , успеваемостта е 98.1% в сравнение с имплантите поставени в заздравели области, където успеваемостта е 96.3%. Имайки предвид резултатите от алтернативните протоколи,  където в такива случаи са вероятни  костозаместителни процедури или периоди на изчакване на заздравяването след екстракцията и/или имплантирането, беше заключено, че базалните импланти могат безопасно да бъдат използвани в протоколите за незабавно натоварване, както веднага след екстракцията на пародонтално болните зъби, така и във вече заздравели области. Незабавното имплантиране и натоварване трябва да бъде лечебен метод на избор, защото той най-добре отговаря на нуждите и желанията на пациентите и намалява броя на необходимите хирургични и нтервенции.

 
2021 Dental. Всички права запазени.