Договор за дентално лечение

При започване на лечение, се приема, че сключваме граждански договор с лекуващия лекар. Договорът е неопределен, по същество е най-близък до договора за услуга. Договорът няма писмена форма и не се изисква изрично волеизявление. Договорът се счита за сключен в момента, в който лекарят се е съгласил да приеме, прегледа или консултира болния. Договорът не задължава лекаря с постигане на конкретен резултат, но го задължава с надлежно поведение, съгласно съвременните достижения на медицинската наука, етика и деонтология и действащата нормативна уредба. Императивно заължение на лекаря е да не вреди, както и да не извършва никакви действия без съгласието на пациента. Пациентът може да се откаже от договора по във всеки един момент в хода на лечебния процес. Лекарят не може да откаже медицинска помощ при спешни състояния, освен в случаи на фактическа невъзможност или поради действие на непреодолима сила. Договорът между лекаря и пациента се прекратява със завършване на лечебния процес.

Този материал е взет от сайта на Център за защита правата напациентите.