Информация за GDPR

Лечебното заведение „АЛДЕНТАЛ-АПМП-ИППМП-Дентална“, извършва лечебно-консултативна и профилактична доболнична помощ в областта на денталната медицина.

Данните за контакти на лечебното заведение са:

Адрес: гр. София, ул. „Тинтява“ 5
Тел.: 00359877656597;
имейл: immediateimplants@gmail.com
Д-р Александър Лазаров

Лечебното заведение Ви уведомява, че като администратор на лични данни е синхронизирало задълженията си с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Закона за защита на личните данни и указанията на надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

По всички въпроси, касаещи обработването на лични данни, може да се обръщате към Владислав Лазаров

Личните данни, които събираме от Вас са:

 • 1. Идентификационни данни: имена, възраст, адрес, телефон, при необходимост и др.
 • 2. Данни за здравословното Ви състояние с оглед диагностика, лечение и профилактика, които са от категорията на т.нар. чувствителни данни.

Личните Ви данни събираме по два начина:

 • 1. От Вас – лично или в определени в закон случаи от Ваш представител,
 • 2. От обществено достъпни източници – НЗОК, НОИ, НАП и др.

Личните Ви данни използваме само и единствено за целите на лечението Ви, включително консултиране, диагностициране, преценка за вида и обема на лечебните дейности, профилактика, превенция и всички други дейности представляващи добрата медицинска практика.

Обработването на личните Ви данни се основава на принципите определени в българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета.

Обработването на личните Ви данни е необходимо, за да защитим и осигурим Вашето здраве, както и при възникване на спешни лечебни случаи и мероприятия.

Обработването на личните Ви данни е необходимо и във връзка с регулираните от закона отношения на лечебното заведение с трети лица, участващи във Вашето лечение – като НЗОК, РЗИ, Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и др. институции в системата на здравеопазването, на които по силата на закон сме длъжни да предоставяме информация, съдържаща лични данни.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставяни и на правораздавателните органи – съд, прокуратура и полиция – в изпълнение на техните правомощия и ако специалните закони ни задължават да им предоставим информация, съдържаща лични данни.

Личните Ви данни ще бъдат предоставяни на други лечебни заведения, не само с Ваше съгласие но и в съответствие с разпоредбите на Закона за здравето и други закони, съдържащи императивни разпоредби.

Можете да оттеглите съгласието си да съхраняваме и обработваме Вашите лични данни по всяко време с писмено искане – подадено лично или по електронен път с електронен подпис, както и от Ваш пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Ако оттеглите съгласието си, личните Ви данни ще бъдат заличени най-късно в законния срок, определен с нормативен акт, или ако липсва такъв срок – най-късно в 30-дневен срок от оттегляне на съгласието Ви.

В случай, че не сте оттеглили съгласието си, но сте престанали да бъдете пациент на лечебното заведение от определена дата (включително и при смърт), личните Ви данни ще се съхраняват най-късно до 5 години след тази дата.

Съхраняването и обработването на личните Ви данни се извършва съгласно вътрешните правила за защита на личните данни, приети от ръководството на лечебното заведение, с които може да се запознаете при поискване.

Вашите права като субект на лични данни, във всеки момент докато лечебното заведение ги съхранява и обработва, са следните:

 • 1. Право на достъп до личните Ви данни и право да поискате копие от тях.
 • 2. Право да поискате лечебното заведение да прехвърли личните Ви данни на друг администратор на лични данни или да Ви ги предостави на технически носител Вие лично да ги прехвърлите на друг администратор.
 • 3. Право на коригиране на неточни или непълни лични данни.
 • 4. Право на ограничаване на обработването.
 • 5. Право „да бъдете забравен“ т.е. личните Ви данни да бъдат изтрити, ако не са необходими повече за целите, за които са събрани, ако сте оттеглили своето съгласие или ако са били събрани и/или обработвани незаконосъобразно.
 • 6. Право на възражение срещу определени видове обработване или срещу самото обработване.
 • 7. Право на жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg

Лечебното заведение може да откаже да заличи личните Ви данни, ако сте поискали това, само:

 • 1. По причини от обществен интерес, при изпълнение на разпореждания на органи на властта, за целите на архивирането, научни и статистически цели и/или на други основания, изрично посочени в закон.
 • 2. За установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и действащото законодателство в страната, когато сте приели да се лекувате в лечебното заведение, предоставените от Вас лични данни, при посочените по-горе условия, се обработват законосъобразно без да е необходимо да давате и подписването изрично съгласие за това.