Информирано съгласие

Пациентите могат легитимно да да приемат лечение с импланти, ако са информирани адекватно и изчерпателно.

Какво е Информирано съгласие?

 • Основното правило е, че лечителят не трябва да предприема медицински процедури върху пациента, без неговото информирано съгласие.
 • Информирано съгласие е доброволно съгласие на пациента за провеждането на предложеното медицинско лечение, дадено след като му е предоставена надлежна и адекватна информация относно предлаганото лечение, включваща потенциалните рискове и ползи и алтернативните лечебни методи.
 • Липсата на информирано съгласие може да изложи лечителя на риск от обвинение в небрежност или в опит за физическо увреждане.

Кога информираното съгласие е валидно?

 • ИС трябва да е дадено доброволно и не под въздействието на измама или заблуда
 • ИС трябва да съдържа предложения план на лечение
 • ИС трябва да е дадено от пълнолетно, правно отговорно лице.
 • Пациентът трябва да разбира същността на предложеното лечение и да е осведомен за евентуалните рискове свързани с това.

Информирано съгласие по реда на закона за здравето

В Закона за здравето изрично е посочено, че медицински дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента.

Когато пациентът е непълнолетен или е поставен под ограничено запрещение, за извършване на медицински дейности е необходимо освен неговото информирано съгласие и съгласието на негов родител или попечител. Когато пациентът е малолетен или недееспособен, информираното съгласие се изразява от негов родител или настойник, освен в случаите, предвидени със закон.

При лица с психични разстройства и установена неспособност за изразяване на информирано съгласие то се изразява от лицата, назначени от съда от кръга на близките на болния, които изразяват информирано съгласие за лечението. При конфликт на интереси или при липса на близки, съдът назначава представител на общинската служба по здравеопазване или определено от кмета на общината лице по седалището на лечебното заведение, което да изразява информирано съгласие за лечението на лицето.

За получаване на информирано съгласие лекуващият лекар (лекар по дентална медицина) уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител, както и назначените от съда лица, относно:

 • 1. диагнозата и характера на заболяването;
 • 2. описание на целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата;
 • 3. потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;
 • 4. вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение.

Медицинската информация се предоставя на пациента, съответно на неговия родител, настойник или попечител своевременно и в подходящ обем и форма, даващи възможност за свобода на избора на лечение.

При хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностичнии терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му, информацията и информираното съгласие се предоставят в писмена форма. В този случай дейностите могат да бъдат извършвани в полза на здравето на пациента без писмено информирано съгласие само когато непосредствено е застрашен животът му и:

 • 1. физическото или психичното му състояние не позволяват изразяване на информирано съгласие;
 • 2. е невъзможно да се получи своевременно информирано съгласие от родител, настойник или попечител или от лицето по чл. 162, ал.
 • 3. в случаите, когато законът го изисква.

За лица с психични разстройства и установена неспособност за изразяване на информирано съгласие дейности, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието му могат да се извършват само след разрешение от комисията по медицинска етика и след вземане съгласието на законните им представители или от ръководителя на лечебното заведение, когато няма създадена комисия.